E-Service

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

 

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ “ประชาสามัคคี” กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งเป็น ๖ ช่องทาง ดังนี้

  • ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านอ้อมกอ “ประชาสามัคคี”
  • ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://www.omkor.ac.th
  • ร้องเรียนผ่าน https://docs.google.com/forms/d/1dGwF3NRlY8JwYkqbe20NuELyKfz_zn71gErslG63Co8/edit
  • ร้องเรียนทางเพจ Facebook โรงเรียนบ้านอ้อมกอ “ประชาสามัคคี”
  • ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมกอ “ประชาสามัคคี” หมู่ที่ ๖ ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๙๐
  • กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนบ้านอ้อมกอ “ประชาสามัคคี”
  • เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๒๐๓๕๒๐

ข้อมูลเผยแพร่ ITA 2566

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

 

O1 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

O8 Question-Answer Board (Q&A)
O9 Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  
 

 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

O15 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service 

 

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

 

 

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานคํากล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คํากล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณคํากล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอ้อมกอ “ประชาสามัคคี ล้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙ ตราบจนกระทั่ง เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดํารงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโทอันเกิดจากการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน เปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดิน และจิตใจของพสกนิกรให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยาก จากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อ คลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นําความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดําเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการทําหน้าที่บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการนับเป็นแนวทางสําคัญที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดําริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผล และให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสในโอกาสต่าง ๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่างที่คอยชี้นําแนวทางในการดํารงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไปด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและ ประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ ประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ และขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กับเข้าสู่ตลาดแรงงาน   นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา ได้ที่ https://thaimengaantam.doe.go.th/

Footer.png

Social Network

 โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0503713
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
308
765
2842
497224
4001
17321
503713

IP ของคุณคือ: 44.212.96.86
Thu, 07 Dec 2023 05:50:01 +0000