E-Service

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • หมวด: OIT
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563 12:16
  • เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
  • ฮิต: 968
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการตรวจประเมิน
และการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการป้องกันเจ้าที่ของรัฐ
มิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว ๒๐) ๑

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว ๒๐) ๒

Footer.png

Social Network

 โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0458777
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
86
1107
2812
451091
2812
23428
458777

IP ของคุณคือ: 44.200.101.84
Tue, 03 Oct 2023 18:36:45 +0000