E-Service

ข้อมูลครูและบุคลากร

  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563 21:56
  • เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
  • ฮิต: 2879

  ชื่อ - สกุล: นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์: 08 1320 3520
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  ชื่อ - สกุล: นายสานิตย์  นามคำมูล (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
โทรศัพท์: 06 1570 7466
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  ชื่อ - สกุล: นางบุณยวีร์  ศรีชัยชู (หัวหน้างานการเงิน)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (ศิลปศึกษา)
โทรศัพท์: 08 8733 5578
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางปิยะดา ชาตะรักษ์ (หัวหน้างานวิชาการ)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
โทรศัพท์: 08 2644 1935
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ชื่อ - สกุล: นางสาวจิรวรรณ  ติยะประวัติ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (ภาษาไทย)
โทรศัพท์: 08 6328 8306
อีเมล: -

  ชื่อ - สกุล: นางเชิญจิตร สิทธิราช
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.บ. (ภาษาไทย)
โทรศัพท์: 08 1117 9183
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางสาววารุณี ขาวสนิท (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์: 08 5646 2965
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นายศราวุฒิ  อัตถากร
ตำแหน่ง: ครู 
วุฒิการศึกษา: ศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศน.บ.การสอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์: 08 4747 8300
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นายธนวัฒน์  แสนวงษา (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์: 09 2680 1333
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางสาวเมลิน แสนวันดี (เลขานุการ)
ตำแหน่ง: ครู 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (สังคมศึกษา)
โทรศัพท์: 09 9218 4628
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  ชื่อ - สกุล: นางสาวธัญญลักษณ์  ฤทธิ์นอก 
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา: ครุศาตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (คณิตศาสตร์)
โทรศัพท์: 09 5663 7049
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นายดนัย อ้อมกอกุล
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 
วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์: 08 2644 1935
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

  ชื่อ - สกุล: นางสาวพัชรินทร์ นามคำมูล 
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (การประถมศึกษา)
โทรศัพท์: 08 5748 3007
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางดรุณี นนทวิชัย (หัวหน้าบริหารงานบุคคล)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (การประถมศึกษา)
โทรศัพท์: 09 8149 0885
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางวิลาวัณย์ รอดเทภัย
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

โทรศัพท์: 08 0402 5592
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางสาวจุฑามาศ  บัวดี
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
โทรศัพท์: 09 3063 30496
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางสาวพันญารัตน์  กิติราช
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศล.บ. (ศิลปะการแสดง นาฏศิลย์ไทย)

โทรศัพท์: 08 0010 7073
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  ชื่อ - สกุล: นายรุ่งเพชร ห้วยทราย
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (เทคโนโลยี)
โทรศัพท์: -
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
  ชื่อ - สกุล: นางสาวจุฑามาศ  ยะโสราษฎร์
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (คณิตศาสตร์)

โทรศัพท์: 06 5534 0673
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     

 

 

  ชื่อ - สกุล: นายเหรียญชัย พุทธาธรรม
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า 4 
วุฒิการศึกษา: ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ปวส. (ไฟฟ้า)
โทรศัพท์: 08 3347 1206
อีเมล: -


 

Footer.png

Social Network

 โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0658653
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1173
1613
9462
640353
22612
28946
658653

IP ของคุณคือ: 44.222.189.51
Sat, 18 May 2024 11:09:23 +0000